Monograph
PhytoKeys 102: 1-341
https://doi.org/10.3897/phytokeys.102.24380
Other versions: