Monograph
PhytoKeys 92: 89-131
https://doi.org/10.3897/phytokeys.92.20987
Other versions: