Monograph
PhytoKeys 11: 1-37 (06 Apr 2012)
https://doi.org/10.3897/phytokeys.11.2955
Other versions: