Monograph
PhytoKeys 64: 1-57
https://doi.org/10.3897/phytokeys.64.6864
Other versions: