Monograph
PhytoKeys 43: 1-224
https://doi.org/10.3897/phytokeys.43.7804
Other versions: