Monograph
PhytoKeys 72: 1-99 (13 Oct 2016)
https://doi.org/10.3897/phytokeys.72.9355
Other versions: