Monograph
PhytoKeys 71: 1-160 (12 Oct 2016)
https://doi.org/10.3897/phytokeys.71.9203
Other versions: