Monograph
PhytoKeys 71: 1-160
https://doi.org/10.3897/phytokeys.71.9203
Other versions: