Leaf margin of V. shiweii sp. nov. and V. kwangtungensis A V. shiweii, holotype B V. kwangtungensis, isotype: P. Ko #50326, A00067196.

 
 
  Part of: Li X-C, Wang Z-W, Wang Q, Ge B-J, Chen B, Yu P, Zhong X (2022) ´╗┐Viola shiweii, a new species of Viola (Violaceae) from karst forest in Guizhou, China. PhytoKeys 196: 63-89. https://doi.org/10.3897/phytokeys.196.83176