Monograph
PhytoKeys 63: 107-125
https://doi.org/10.3897/phytokeys.63.8198
Other versions: