A–G Achnanthidium bratanense sp. nov. (SEM). A, B raphe valve, external view C, D rapheless valve, external view E, F raphe valve, internal view G rapheless valve, internal view. Scale bar: 1 μm.

 
 
  Part of: Kapustin DA, Glushchenko AM, Kulikovskiy MS (2022) Achnanthidium bratanense sp. nov. (Bacillariophyceae, Achnanthidiaceae), a new diatom from the Lake Bratan (Bali, Indonesia). PhytoKeys 188: 167-175. https://doi.org/10.3897/phytokeys.188.77882