Monograph
PhytoKeys 67: 1-326
https://doi.org/10.3897/phytokeys.67.6703
Other versions: