Distribution of Artabotrys pachypetalus sp. nov.

 
 
  Part of: Xue B, Wang G-T, Zhou X-X, Huang Y, Tong Y, Li Y, Chen J (2021) Artabotrys pachypetalus (Annonaceae), a new species from China. PhytoKeys 178: 71-80. https://doi.org/10.3897/phytokeys.178.64485