Monograph
PhytoKeys 54: 1-166 (03 Aug 2015)
https://doi.org/10.3897/phytokeys.54.3285
Other versions: