Monograph
PhytoKeys 51: 1-282
https://doi.org/10.3897/phytokeys.51.7104
Other versions: