Monograph
PhytoKeys 101: 1-97
https://doi.org/10.3897/phytokeys.101.25057
Other versions: