Monograph
PhytoKeys 105: 1-186
https://doi.org/10.3897/phytokeys.105.23806
Other versions: