Monograph
PhytoKeys 106: 1-223
https://doi.org/10.3897/phytokeys.106.21991
Other versions: