Monograph
PhytoKeys 100: 9-89
https://doi.org/10.3897/phytokeys.100.21828
Other versions: