Monograph
PhytoKeys 93: 1-102
https://doi.org/10.3897/phytokeys.93.21079
Other versions: