Monograph
PhytoKeys 40: 1-185
https://doi.org/10.3897/phytokeys.40.7973
Other versions: