Monograph
PhytoKeys 37: 25-101
https://doi.org/10.3897/phytokeys.37.6499
Other versions: