Monograph
PhytoKeys 37: 25-101 (13 May 2014)
https://doi.org/10.3897/phytokeys.37.6499
Other versions: