Monograph
PhytoKeys 33: 1-40 (16 Jan 2014)
https://doi.org/10.3897/phytokeys.33.5907
Other versions: