Monograph
PhytoKeys 31: 21-61
https://doi.org/10.3897/phytokeys.31.6251
Other versions: