Monograph
PhytoKeys 26: 21-70
https://doi.org/10.3897/phytokeys.26.5649
Other versions: