Monograph
PhytoKeys 21: 37-52 (09 May 2013)
https://doi.org/10.3897/phytokeys.21.4859
Other versions: