Monograph
PhytoKeys 15: 1-104 (06 Aug 2012)
https://doi.org/10.3897/phytokeys.15.3084
Other versions: