Monograph
PhytoKeys 15: 1-104
https://doi.org/10.3897/phytokeys.15.3084
Other versions: