Data Paper
PhytoKeys 12: 59-67 (16 May 2012)
https://doi.org/10.3897/phytokeys.12.2849
Other versions: