Monograph
PhytoKeys 83: 1-41
https://doi.org/10.3897/phytokeys.83.13490
Other versions: