Short Communication
PhytoKeys 80: 121-127
https://doi.org/10.3897/phytokeys.80.13448
Other versions: