Monograph
PhytoKeys 79: 1-74
https://doi.org/10.3897/phytokeys.79.11215
Other versions: